WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEVEN SPORTS

1 USŁUGI SUBSKRYPCJI

1.1 Usługa streamingu na żywo Eleven Sports Network to usługa internetowa działająca na zasadzie subskrypcji, dzięki której Abonenci mogą skorzystać z opcji zakupienia określonego w czasie dostępu dającego możliwość odbioru oraz oglądania, za pomocą odbiorników telewizyjnych podłączonych do sieci internetowej, komputerów osobistych oraz innych urządzeń podłączonych do Internetu, kanałów ELEVEN SPORTS NETWORK streamingowanych za pośrednictwem Internetu oraz wszelkich powiązanych funkcji, funkcjonalności i interfejsów użytkownika oraz Treści (“Usługi Subskrypcji”).

1.2 Usługi subskrypcji oferuje i dostarcza Abonentom ELEVEN SPORTS NETWORK Ltd, mieszczące się przy 11 Bressenden Place w Londynie, w Wielkiej Brytanii, kod pocztowy: SW1E 5BY(“ELEVEN SPORTS NETWORK”). Poniższe warunki (“Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK”) mają zastosowanie w przypadku nabycia Usług Subskrypcji oferowanych Abonentom przez ELEVEN SPORTS NETWORK, posiadania dostępu do takich usług i korzystania z nich, i uzupełniają Warunki Strony Internetowej zawarte na stronie internetowej ELEVEN SPORTS NETWORK, przez którą oferowane są Usługi Subskrypcji, przy czym Warunki Strony Internetowej zostają niniejszym włączone do Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK przez odniesienie. ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK w dowolnym czasie i według swojego uznania, bez wcześniejszego zawiadamiania o tym fakcie Abonentów, a Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK w wersji zmienionej będą wiążące dla Abonentów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za pozostawanie na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK. W odniesieniu do Usług Subskrypcji, w przypadku gdy Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK są sprzeczne z postanowieniami Warunków Strony Internetowej, Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK będą mieć pierwszeństwo.

1.3 Usługi Subskrypcji są dostępne na terytorium Polski dla Abonentów posiadających zarejestrowany w dobrej wierze adres dla celów wystawiania faktur na terenie Polski. ELEVEN SPORTS NETWORK nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że Kanały ELEVEN SPORTS NETWORK lub Treści zawarte w Usługach Subskrypcji są odpowiednie dla innych krajów lub na innej podstawie, dopuszczone do oglądania w innych krajach.

1.4 Abonenci są uprawnieni do przenoszenia usług i korzystania z nich poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie czasowego pobytu w innym państwie na terenie Unii Europejskiej, jeśli nastąpiła pozytywna weryfikacja rzeczywistego i stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z uprawnienia tego mogą korzystać także Abonenci posiadający na dzień 1 kwietnia 2018 r. aktywny dostęp do Przepustek subskrypcyjnych, którzy dokonali płatności za Treści za pośrednictwem rachunku lub karty banku świadczącego usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5 Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK i ją rozumie oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK i zobowiązuje się ich przestrzegać, oraz oświadcza i zapewnia wobec ELEVEN SPORTS NETWORK, że ukończył 18 rok życia i spełnia wszelkie obowiązujące wymogi prawne, aby przyjąć zobowiązanie do przestrzegania Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK.

1.6 ELEVEN SPORTS NETWORK zatrudniła podmiot zewnętrzny (obecnie jest to firma Neulion, mieszcząca się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przy 1600 Old Country Rd w Plainview w stanie Nowy Jork, kod pocztowy 11803) do obsługi Usług Subskrypcji i zarządzania nimi (w tym w szczególności obsługi Przepustek Subskrypcyjnych). Usługi przetwarzania płatności w odniesieniu do Usług Subskrypcji świadczy Neulion Ltd, podmiot zależny Neulion, Inc., w imieniu i na rzecz Neulion, Inc., w zależności od metody płatności stosowanej do nabywania Przepustek Subskrypcyjnych.

1.7 W celu nabycia Usług Subskrypcji, posiadania dostępu do takich usług lub korzystania z nich wymagane może być oprogramowanie osób trzecich podlegające licencji osób trzecich. Abonent, który nabywa Przepustki Subskrypcyjne przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na automatyczne otrzymywanie i pobieranie aktualizowanych okresowo Usług Subskrypcji i powiązanych z nimi oprogramowań osób trzecich.

2 DEFINICJE

2.1 “Podmiot stowarzyszony” oznacza spółkę powiązaną lub stowarzyszoną ELEVEN SPORTS NETWORK w tym jej odpowiednich następców prawnych, cesjonariuszy, pracowników i przedstawicieli. Dla uniknięcia wątpliwości, termin obejmuje Neulion, Inc. i Neulion Ltd.

2.2 “Treści” oznaczają wszelkie informacje, teksty, pliki dźwiękowe, muzykę, oprogramowanie, nieruchome i ruchome obrazy, grafiki, dane i wszelkie inne materiały o jakimkolwiek charakterze.

2.3 “Kanały ELEVEN SPORTS NETWORK” oznaczają kanały telewizyjne aktualnie nazywające się „Eleven Sports 1”, „Eleven Sports 2” i „Eleven Sports 3” oraz inne kanały telewizyjne, które ELEVEN SPORTS NETWORK może w dowolnym czasie udostępnić.

2.4 “Dane osobowe” oznaczają dane, prawdziwe lub nie, dotyczące osób, których tożsamość można ustalić na podstawie:

(a) takich danych; lub

(b) danych i informacji, do których strona ma dostęp lub prawdopodobnie ma dostęp.

2.5 “Abonent” oznacza osobę, która zarejestruje osobiste konto Usług Subskrypcji u ELEVEN SPORTS NETWORK.

2.6 “Przepustka subskrypcyjna” oznacza wybrane Usługi Subskrypcji oparte na czasie trwania oferowane Abonentom w danym czasie przez ELEVEN SPORTS NETWORK.

2.7 “Na piśmie” oznacza każdą formę komunikacji niewerbalnej, w tym e-mail, formularze on-line, faks, SMS lub podobne formy komunikacji, w tym wiadomości stworzone za pomocą znaków, przechowywane na stałe i dostępne dla adresata w formie niezmienionej w stosunku do przedstawionej przez nadawcę.

3 PRZEPUSTKI SUBSKRYPCYJNE

3.1 Usługi Subskrypcji oferuje się Abonentom, którzy mogą dokonać ich nabycia zgodnie z Przepustkami Subskrypcyjnymi i Warunkami ELEVEN SPORTS NETWORK oraz na ich podstawie. Każdy Abonent, który nabywa Przepustkę Subskrypcyjną otrzymuje ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną licencję umożliwiającą dostęp do i korzystanie z Usług Subskrypcji i oglądanie Kanałów ELEVEN SPORTS NETWORK wyłącznie w ramach streamingu przez Internet zgodnie z Warunkami ELEVEN SPORTS NETWORK i tylko w okresie ważności danej Przepustki Subskrypcji nabytej przez Abonenta. Oprócz powyższej ograniczonej licencji na Abonenta nie przenosi się żadnego prawa, własności ani udziału bez względu na charakter.

3.2 ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do okresowej zmiany lub modyfikacji Usług Subskrypcji (lub ich części) w tym w szczególności do zmiany modeli cenowych, opcji płatności i oferowanych Przepustek Subskrypcyjnych. Zmiany cen Przepustek Subskrypcyjnych wchodzą w życie nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni po dacie przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną do każdego Abonenta, który nabył Przepustkę Subskrypcyjną podlegającą automatycznemu odnowieniu i rozliczeniu i istniejącą w momencie dokonania zmiany.

3.3 Na dostęp do Usług Subskrypcji może mieć wpływ szereg czynników, w tym w szczególności opóźnienia lub odwołania meczów, przepisy i regulacje, orzeczenie prawne, w tym wyrok lub nakaz sądowy, problemy techniczne lub opóźnienia sieci i zmiany programowe. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK, w przypadku gdy dostęp Abonenta do Usług Subskrypcji w okresie ważności posiadanej Przepustki Subskrypcyjnej zostanie w sposób istotny zakłócony lub zawieszony, lub usługa będzie czasowo niedostępna, w każdym przypadku z przyczyn innych niż leżących po stronie Abonenta, ELEVEN SPORTS NETWORK może według swojego uznania wynagrodzić Abonentowi taką sytuację (w tym np. poprzez proporcjonalny zwrot ceny Przepustki Subskrypcyjnej, nieodpłatne wydłużenie Przepustki Subskrypcyjnej, ulgi itd.) ELEVEN SPORTS NETWORK nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępnością Usług Subskrypcyjnych wynikające z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym między innymi z powodu jakości lub dostępności połączenia internetowego zapewnianego przez dostawcę usług internetowych (ISP) Abonenta.

3.4 Rejestracja konta Usług Subskrypcji stanowi warunek wstępny nabycia Przepustki Subskrypcyjnej. Każdy Abonent ma obowiązek dostarczenia rzetelnych i kompletnych danych osobowych w celu nabycia Przepustki Subskrypcyjnej, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu, numerów telefonu, adresu e-mail, danych karty kredytowej / karty debetowej / PayPal, adresu do wystawienia faktury i innych informacji, których ELEVEN SPORTS NETWORK może każdorazowo wymagać. Każdy Abonent ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić ELEVEN SPORTS NETWORK na piśmie o każdej zmianie danych osobowych. ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do odmowy przyjęcia lub odrzucenia wniosku dotyczącego rejestracji konta Usług Subskrypcji lub zakupu Przepustki Subskrypcyjnej bez podania przyczyny.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W OPISANYM POWYŻEJ PROCESIE REJESTRACJI JEST ELEVEN SPORTS NETWORK. KAŻDY ABONENT MA DOSTĘP DO SWOICH DANYCH ORAZ PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DOKONYWANIA MODYFIKACJI, AKTUALIZACJI, POPRAWY, USUNIĘCIA, UZUPEŁNIENIA ORAZ INNEJ ZMIANY PRZETWARZANYCH DANYCH, JAK RÓWNIEŻ PRAWO DO ZAŻĄDANIA TRWAŁEGO LUB TYMCZASOWEGO WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA DANYCH LUB ICH USUNIĘCIA, JEŻELI NIE SĄ JUŻ WYMAGANE NA POTRZEBY CELU, W JAKIM ZOSTAŁY ZEBRANE, ZEBRANO JE Z NARUSZENIEM PRAWA LUB SĄ ONE NIEZUPEŁNE, NIEZGODNE Z PRAWDĄ LUB NIEAKTUALNE. DANE SĄ PRZETWARZANE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 9.1.C. NINIEJSZYCH WARUNKÓW ELEVEN SPORTS NETWORK, W ZAKRESIE ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ ABONENTA, CHYBA ŻE OKREŚLONE INFORMACJE SĄ WYMAGANE NA POTRZEBY KORZYSTANIA Z USŁUG SUBSKRYPCJI. DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, NA CO ABONENT, ZAKŁADAJĄC KONTO, WYRAŻA ZGODĘ.

3.5 Każde konto Usług Subskrypcji to konto przypisane do wyłącznie jednego użytkownika i żadnemu z Abonentów nie wolno zezwalać osobie trzeciej ani upoważniać osoby trzeciej do nabywania Usług Subskrypcji (ani żadnej ich części), do dostępu do nich lub do korzystania z nich przez konto Usług Subskrypcji należące do Abonenta. Jednoczesne logowanie na konto Usług Subskrypcji z więcej niż jednego urządzenia jest niedozwolone. Każdy Abonent może mieć dostęp do Usług Subskrypcji (lub dowolnej ich części) i korzystać z nich na maksymalnie (4) zarejestrowanych urządzeniach, przy czym może zmieniać lub zastępować dowolne zarejestrowane urządzenie innym urządzeniem, logując się na swoje konto Usług Subskrypcji.

3.6 Każdy Abonent może zażądać aktualizacji zakupionej przez siebie Przepustki Subskrypcyjnej, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na adres pomoc@elevensports.pl. ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie bezwarunkowe prawo, postępując w tym zakresie według własnego uznania, do zaakceptowania bądź odrzucenia takiego wniosku bez konieczności podawania przyczyny odrzucenia wniosku.

4 DOZWOLONY UŻYTEK

4.1 Nabycie Usług Subskrypcji (lub dowolnej ich części), dostęp do nich i korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i domowego.

4.2 Abonent nie może nabyć Usług Subskrypcji (ani żadnej ich części), uzyskiwać do nich dostępu ani korzystać z nich w innym celu lub w sposób sprzeczny z powyższym zapisem dotyczącym dozwolonego użytku, między innymi przykładowo nie może ich nabyć, uzyskiwać do nich dostępu ani korzystać z nich w celach komercyjnych i nie może udostępniać Usług Subskrypcji (ani żadnej ich części) otwartej grupie osób w miejscu poza jego prywatną posiadłością, w tym w szczególności w kinach, teatrach, na wystawach, w salach wystawienniczych, hotelach, barach, klubach, pubach, restauracjach lub innych miejscach publicznych. Odbiór dalszej transmisji Treści oraz korzystanie z Usług Subskrypcji (lub ich dowolnej części) w taki sposób lub w takich celach jak wymienione powyżej jest niezgodny z prawem i narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i licencje publicznego wykonania.

5 METODY PŁATNOŚCI

5.1 Płatności za nabycie dowolnej Przepustki Subskrypcyjnej muszą zostać dokonane z zastosowaniem jednej z ważnych i akceptowanych metod płatności określanych co pewien czas przez ELEVEN SPORTS NETWORK (“Metody Płatności”).

5.2 Każdy Abonent może nabyć Przepustkę Subskrypcyjną, postępując zgodnie z instrukcją kupna i klikając odpowiedni przycisk “Akceptuj”, “Wyślij” lub podobny przycisk. Abonent przekazuje ELEVEN SPORTS NETWORK wszystkie istotne dane osobowe (w tym dane do rachunku). Abonent odpowiada za dokonanie wszystkich płatności w odniesieniu do takiego nabycia z chwilą kliknięcia przycisku “Akceptuj”, “Wyślij” lub podobnego przycisku.

5.3 Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, każdy Abonent nabywający Przepustkę Subskrypcyjną podlegającą automatycznemu odnowieniu nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia ELEVEN SPORTS NETWORK do dalszego pobierania opłat z tytułu odnowienia subskrypcji z zastosowaniem wybranej Metody Płatności, do czasu gdy Abonent dokona zmiany Metody Płatności zgodnie z procedurami określonymi przez ELEVEN SPORTS NETWORK, lub Abonent zrezygnuje z odnowienia Przepustki Subskrypcyjnej zgodnie z niniejszymi Warunkami ELEVEN SPORTS NETWORK.

5.4 Jeżeli którakolwiek z płatności (w tym dowolna z rat) nie zostanie z dowolnej przyczyny uiszczona w całości, ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Usług subskrypcji (lub ich części) oraz zawieszenia możliwości korzystania z nich do czasu uzyskania przez ELEVEN SPORTS NETWORK pełnej zaległej opłaty. Niezależnie od powyższego każdy Abonent pozostaje odpowiedzialny wobec ELEVEN SPORTS NETWORK za wszelkie zaległe płatności.

6 POBÓR PŁATNOŚCI ORAZ AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE PRZEPUSTEK SUBSKRYPCYJNYCH

6.1 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, płatność za każdą Przepustkę Subskrypcyjną jest dokonywana w całości w jednej transakcji w chwili dokonywania zakupu.

6.2 Każda Przepustka Subskrypcyjna jest odnawialna automatycznie: Okres obowiązywania rozpoczyna się w dacie i w godzinie nabycia i ulega automatycznemu odnowieniu wraz z wygaśnięciem okresu ważności nabytej w ten sposób Przepustki Subskrypcyjnej o identyczny okres ważności, chyba że Abonent zrezygnuje z odnowienia zgodnie z zapisami niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK.

6.3 Płatność za każde odnowienie każdej Przepustki Subskrypcyjnej (odnawialnej automatycznie) jest pobierana automatycznie z zastosowaniem wybranej Metody Płatności, każdorazowo nie później niż w dacie wygaśnięcia każdego z okresów ważności nabytej w ten sposób Przepustki Subskrypcyjnej.

6.4 W odniesieniu do każdej Przepustki Subskrypcyjnej (odnawialnej automatycznie), za którą płatność dokonywana jest w okresowych ratach, rata pobierana jest automatycznie z zastosowaniem wybranej Metody Płatności, każdorazowo nie później niż w dacie zapłaty raty za daną Przepustkę Subskrypcyjną.

6.5 W przypadku każdego nabycia Przepustki Subskrypcyjnej (w tym powtarzających się pobrań płatności) w zależności od Metody Płatności mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty na rzecz osób trzecich, a odpowiedzialność za zapłatę takich opłat dodatkowych na rzecz osób trzecich ponosi wyłącznie Abonent.

6.6 Nabywając Przepustkę Subskrypcyjną, Abonent wyraża zgodę na korzystanie z Usług Subskrypcji od chwili dokonania zapłaty za okres wybrany przez Abonenta.

7 OBOWIĄZKI ABONENTA

7.1 Abonenci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania zrealizowane przy pomocy ich podłączonego do Internetu urządzenia wykonane w celu nabycia Usług Subskrypcji, uzyskania dostępu do nich i korzystania z nich, w tym również za podjęcie odpowiednich środków ostrożności chroniących przed oprogramowaniem szpiegującym, złośliwym oprogramowaniem, wirusami oraz innymi zagrożeniami elektronicznymi, które powodują obejście lub w inny sposób powodują uszczerbek w korzystaniu lub funkcjonalności Usług Subskrypcji (lub ich dowolnej części).

7.2 Każdy Abonent nabywa Usługi Subskrypcji, uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i regulacjami oraz zaleceniami wydanymi w tym zakresie przez ELEVEN SPORTS NETWORK lub w imieniu ELEVEN SPORTS NETWORK.

7.3 Abonentom nie wolno realizować następujących działań ani pomagać innym (w sposób bezpośredni lub pośredni) w realizacji następujących działań:

(a) archiwizować, pobierać, reprodukować, dystrybuować, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł zależnych, oferować na sprzedaż oraz wykorzystywać (z zastrzeżeniem użytku wyraźnie dozwolonego w niniejszych Warunkach ELEVEN SPORTS NETWORK) Treści zawartej w Usługach Subskrypcji, uzyskanej z Usług subskrypcji lub uzyskanej poprzez Usługi subskrypcji;

(b) obchodzić, usuwać, zmieniać, dezaktywować, pogarszać lub blokować żadnych zabezpieczeń treści w Usługach Subskrypcji; używać robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych sposobów uzyskania dostępu do Usług Subskrypcji; dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego lub dezasemblować jakiegokolwiek oprogramowania lub innych produktów bądź procesów dostępnych za pośrednictwem Usług Subskrypcji; wstawiać żadnego kodu lub produktu lub manipulować Usługami Subskrypcji w jakikolwiek sposób; bądź stosować metody eksploracji danych, zbierania lub ekstrakcji danych w odniesieniu do Usług Subskrypcji; lub

(c) załadowywać, zamieszczać, przesyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób wysyłać bądź przekazywać żadnych materiałów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania elektronicznego, sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych związanych z Usługami Subskrypcyjnymi, w tym w szczególności, jakichkolwiek wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów.

ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia, zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części) dla dowolnego Abonenta, jeżeli ten Abonent zaangażuje się w którąkolwiek z wyżej wymienionych czynności lub niezgodne z prawem bądź wykraczające poza dozwolony użytek użycie Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części).

7.4 Każdy Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i utrzymanie w tajemnicy swoich związanych z Usługami Subskrypcji danych identyfikacyjnych służących do logowania się do jego konta, hasła (haseł) oraz osobistego numeru identyfikacyjnego i jest zobowiązany dopilnować, aby te informacje nie zostały ujawnione żadnym osobom trzecim. Każdy Abonent jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie działania, jakie mają miejsce na jego koncie Usług Subskrypcji, bez względu na to, czy te działania są przeprowadzane za zgodą oraz/lub wiedzą Abonenta lub w inny sposób, czy nie. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ELEVEN SPORTS NETWORK na piśmie o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa jego danych identyfikacyjnych związanych z Usługami Subskrypcji, służących do logowania się do jego konta, hasła (haseł) oraz osobistego numeru identyfikacyjnego oraz natychmiast podjąć działania przewidziane przez ELEVEN SPORTS NETWORK do podjęcia w powyższych sprawach. ELEVEN SPORTS NETWORK nie jest odpowiedzialny za żadne straty powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do konta Abonenta z tytułu Usług Subskrypcji lub nieuprawnionego używania tego konta oraz za wszelkie zakupione Przepustki Subskrypcyjne w dowolnym czasie.

7.5 ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany lub usunięcia związanych z Usługami Subskrypcji danych identyfikacyjnych służących do logowania się do konta, hasła (haseł) oraz osobistego numeru identyfikacyjnego, które ELEVEN SPORTS NETWORK uważa, według własnego uznania, za niewłaściwe lub obraźliwe.

7.6 Każdy Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za dostęp do Internetu, użycie danych, opłaty komórkowe oraz/lub inne koszty poniesione na zakup, dostęp do i użytkowanie Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części).

8 TREŚCI

8.1 Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy, znaki usługowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności do Treści zawarte w Usługach Subskrypcji, uzyskane z nich lub za ich pośrednictwem stanowią własność ELEVEN SPORTS NETWORK, jej Podmiotów Stowarzyszonych oraz/lub licencjodawców zewnętrznych.

8.2 Abonentom nie przyznaje się żadnych licencji ani praw do używania znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów lub znaków usługowych zamieszczonych lub zawartych w Usługach Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części), a każdy przypadek nabycia przez Abonenta, uzyskania przez niego dostępu do i użycia Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części) nie stanowi przyznania żadnej licencji lub prawa, przez domniemanie, praktykę lub w inny sposób,.

8.3 Wszystkie Treści zawarte w Usługach Subskrypcji lub dostępne za ich pośrednictwem są dostarczane w formie “w jakiej się aktualnie znajdują i w miejscu, w którym się aktualnie znajdują” oraz na zasadzie “aktualnej dostępności”, a każdy Abonent nieodwołalnie potwierdza i wyraża zgodę, że uzyskuje do nich dostęp i przegląda je na własne ryzyko. W odniesieniu do wszystkich tych Treści ELEVEN SPORTS NETWORK wyraźnie wyłącza wszystkie gwarancje wszelkiego rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym w szczególności, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

8.4 ELEVEN SPORTS NETWORK nie składa żadnych zapewnień lub oświadczeń co do harmonogramu programów (który może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia Abonentów), dokładności, niezawodności lub jakości Treści zawartych w lub dostępnych za pośrednictwem Usług Subskrypcji, lub że jakiekolwiek wady w Treściach zostaną naprawione, lub że Treści te i dostęp do nich są wolne od błędów i zakłóceń lub dostępne w każdym czasie.

8.5 Każdy Abonent nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

(a) ELEVEN SPORTS NETWORK i jego Podmioty Stowarzyszone nie kontrolują żadnych Treści osób trzecich zawartych lub dostępnych w Usługach Subskrypcji, oraz nie przyjmują, gwarantują ani nie podejmują żadnej odpowiedzialności za harmonogram programu (który może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia Abonentów), dostawę, działanie, dokładność, rzetelność, integralność, zgodność z prawem i jakość Treści osób trzecich;

(b) wszystkie Treści przekazywane lub udostępniane za pośrednictwem Usług Subskrypcji stanowią wyłączną odpowiedzialność osoby, od której pochodzą te Treści, a ELEVEN SPORTS NETWORK i jego Podmioty Stowarzyszone nie ponoszą w żaden sposób odpowiedzialności wobec Abonenta za Treści osoby trzeciej, które są w ten sposób przekazywane lub udostępniane za pośrednictwem Usług Subskrypcji; oraz

(c) ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Abonenta, do modyfikacji lub odmowy dostępu do bądź usunięcia dowolnych Treści osoby trzeciej zawartych lub udostępnianych w Usługach Subskrypcji, w tym w szczególności, Treści, które mogą być, lub są, w wyłącznej opinii ELEVEN SPORTS NETWORK, szkalujące, obraźliwe, nieprzyzwoite, niedopuszczalne lub niezgodne z prawem lub naruszają (bądź mogą naruszać) prawa własności intelektualnej osób trzecich.

8.6 Jakość obrazu Kanałów ELEVEN SPORTS NETWORK i Treści oferowanych za pośrednictwem Usług Subskrypcji może różnić się w zależności od komputera lub urządzenia i może być uzależniona od wielu czynników, w tym w szczególności dostępnej przepustowości i szybkości połączenia internetowego. W celu oglądania Kanałów ELEVEN SPORTS NETWORK konieczne są następujące minimalne specyfikacje sprzętowe:

– Przepustowość: minimalna 400kbps, optymalna 3 MB

– System operacyjny:

Windows: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 lub nowszy. Adobe Flash Player 11.0 lub nowszy. Monitor: 1280×800. Co najmniej Pentium 4 2.4GHz

Mac: Intel Core Duo 1.5GHz z pamięcią minimum 1GB. Mac OS X 10.5.6 lub nowszy. Adobe Flash Player 11.0 lub nowszy. Monitor: 1280×800.

– Przeglądarka internetowa:

32-bit Microsoft Internet Explorer 7 lub późniejsza: http://www.microsoft.com/ie.

64-bit Microsoft Internet Explorer 8 lub późniejsza.

Firefox 3.6 lub późniejsza: http://www.mozilla.com/firefox

Chrome 12 lub późniejsza: https://www.google.com/chrome

Safari 5 lub późniejsza http://www.apple.com/uk/safari/

9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Informacja o Prywatności oraz Plikach Cookies umieszczona na stronie internetowej („Informacja o Polityce Prywatności”) wyjaśnia w jaki sposób Twoje informacje osobowe są zbierane, wykorzystywane oraz udostępniane przez oddziały Eleven Sports Network (ESN), wymienione w części „Administratorzy oraz oddziały”, umieszczonej poniżej (dalej jako „Eleven Sports”, „ESN”, „nam”, „my”), oraz to w jaki sposób zbieramy informacje wykorzystując pliki Cookies oraz technologie powiązane. Informuje Cię również ona w jaki sposób uzyskać dostęp oraz w jaki sposób zaktualizować Twoje informacje osobowe, opisuje Twoje prawa związane z ochroną danych, co obejmuje prawo do sprzeciwu wobec niektórych operacji przetwarzania, które wykonujemy a w przypadkach w których opieramy się na Twojej zgodzie oraz to w jaki sposób możesz taką zgodę wycofać. Więcej informacji na temat Twoich praw oraz tego jak z nich skorzystać zawarto w częściach „Jakie prawa mi przysługują” oraz „Wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu w inny sposób wobec marketingu bezpośredniego”.

Niniejsza Informacja o Polityce Prywatności stosuje się do informacji osobowych, które otrzymujemy od Ciebie lub wtedy gdy: (i) odwiedzasz strony internetowe zarządzane przez ESN lub wszelkie aplikacje, które są powiązane z niniejszą informacją o Polityce Prywatności (łącznie zwane „Stronami”),(ii) subskrybujesz nasze usługi, (iii) uczestniczysz w naszych wydarzeniach, ankietach lub konkursach. ESN działa jako administrator danych w odniesieniu do operacji przetwarzania danych opisanych w niniejszej Informacji o Polityce Prywatności.

Możemy przekazać Ci dodatkowe informacje dotyczące naszych działań w obszarze prywatności w innym czasie – na przykład, gdy poprosimy Cię o przekazane informacji osobowych w związku z konkretną usługą oraz jeżeli pomoże nam to dostarczyć Ci bardziej właściwą oraz terminową informację.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do naszych działań oraz niniejszej Informacji o Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmienimy sposób w jaki traktujemy Twoje informacje osobowe, zaktualizujemy niniejszą Informację o Polityce Prywatności oraz poinformujemy Cię, jeśli będzie to odpowiednie.

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe gdy wchodzisz w interakcję z nami oraz naszymi stronami internetowymi lub aplikacjami oraz gdy przystępujesz do naszych Usług. Wykorzystujemy te informacje do dostosowania naszych usług, tak aby były dla Ciebie bardziej odpowiednie, aby spersonalizować naszą komunikację z Tobą, aby usunąć Cię z listy osób otrzymujących od nas informacje, jeżeli nie zgodziłeś się na ich otrzymywanie. Informacje te obejmują:

 • Twoje nazwisko, nazwę użytkownika oraz hasło,
 • Twoją płeć,
 • Twój wiek/ datę urodzenia,
 • Twój adres domowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,
 • Twoje dane dotyczące płatności, obejmujące bilingi oraz dane dotyczące karty kredytowej, jeżeli przystąpiłeś do naszych usług lub kupujesz od nas produkty;
 • Twoje preferencje dotyczące programu/ wydarzenia/ sportu;
 • Twoje preferencje marketingowe, co obejmuje wszelkie zgody, których nam udzieliłeś;
 • Informacje związane z wyszukiwarką lub urządzeniem, które wykorzystujesz do dostępu do naszych stron internetowych, takie jak adres Protokołu Internetowego (IP), datę oraz godzinę odwiedzenia Strony, rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz system operacyjny komputera, odnośniki do naszej strony, długość wizyty, oglądane strony oraz ścieżki nawigacji na stronie;
 • Treść wideo, którą oglądasz;
 • Twoją interakcję z pocztą elektroniczną oraz aktywne powiadomienia (app push), które do Ciebie wysyłamy.

Jakie informacje otrzymujemy od stron trzecich?

Nie otrzymujemy informacji o Tobie od stron trzecich.

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jaka jest tego podstawa prawna?

Przetwarzamy te dane osobowe w następujących celach:

 • W celu wykonania umowy, lub podjęcia kroków związanych z umowa: dotyczy to sytuacji gdy dokonujesz zakupu, przystępujesz do naszych Usług lub przystępujesz do naszego konkursu. Obejmuje to:
  • weryfikację Twojej tożsamości oraz zachowania przez Ciebie zgodności z naszym regulaminem;
  • przyjmowania płatności;
  • komunikowanie się z Tobą;
  • dostarczanie usług obsługi klienta (np. rozpatrywanie Twoich pytań oraz wniosków) oraz organizowanie dostarczenia usług lub nagród;
 • Gdy jest to wymagane przez Eleven Sports w celu prowadzenia swojej działalności biznesowej oraz w swoich prawnie uzasadnionych interesach, w szczególności:
  • będziemy wykorzystywać Twoje informacje, aby dostarczyć Ci produkty oraz usługi,
   o które się zwróciłeś oraz aby odpowiedzieć na komentarze lub skargi, które do nas przesłałeś;
  • monitorujemy wykorzystanie naszych stron internetowych oraz usług internetowych oraz wykorzystujemy Twoje informacje w celu monitorowania, poprawiania oraz ochrony naszych treści, usług oraz stron internetowych, niezależnie od tego czy jesteś podłączony do Internetu czy nie;
  • wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje, aby spersonalizować naszą stronę internetową, produkty lub usługi dla Ciebie;
  • jeżeli wskazujesz kartę kredytową lub debetową jako rodzaj płatności, korzystamy z usług stron trzecich w celu sprawdzenie autentyczności kodu bankowego, numeru konta oraz numeru karty, które podajesz w celu zapobiegania oszustwom (zobacz część „Komu będziemy przekazywać dane” poniżej);
  • monitorujemy konta klientów w celu zapobiegania, wyjaśniania oraz/ lub zgłaszania oszustw, wprowadzania w błąd, incydentów związanych z bezpieczeństwem lub przestępstw, zgodnie z prawem właściwym;
  • wykorzystujemy informacje, które przekazałeś w celu wyjaśnienia wszelkich skarg otrzymanych od Ciebie lub od innych w związku z naszą stroną internetową lub naszymi Usługami;
  • będziemy wykorzystywać dane w związku z roszczeniami, zapewnieniem zgodności z prawem, dla celów regulacyjnych oraz dochodzeniowych, tam gdzie  to konieczne (co obejmuje udostępnienie takich informacji w związku z postępowaniem prawnym lub sądowym); oraz
  • wykorzystujemy dane niektórych osób w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w badaniach rynkowych;
 • Na podstawie Twojej zgody:
  • będziemy przesyłać Ci marketing bezpośredni w odniesieniu do naszych odpowiednich produktów lub usług lub innych produktów lub usług dostarczanych przez nas, oddziały Eleven Sports oraz naszych starannie dobranych partnerów;
  • umieszczamy pliki cookie oraz korzystamy z podobnych technologii, zgodnie z niniejszą Informacją o Polityce Prywatności oraz informacjami przekazanymi Tobie, gdy technologie te są wykorzystywane – proszę zobaczyć część dotyczącą cookie poniżej;
  • w innych przypadkach w których poprosimy Cię o zgodę, będziemy wykorzystywać dane w celach, które wyjaśnimy w czasie zbierania tej zgody;
 • Dla celów wymaganych przez prawo:
  • W odpowiedzi na wnioski instytucji rządowych lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

Osoby niepełnoletnie:

Osoby odwiedzające poniżej 16 lat nie mogą przystępować do naszych usług, korzystać oraz/ lub przekazywać dotyczących ich informacji osobowych w przypadku żadnych z naszych stron internetowych lub aplikacji. Nie namawiamy w sposób świadomy do podania informacji, ani ich nie zbieramy od osób odwiedzających mających poniżej 16 lat. Zachęcamy rodziców oraz opiekunów do spędzania czasu w Internecie razem ze swoimi dziećmi oraz do uczestniczenia oraz monitorowania czynności podejmowanych w Internecie przez ich dzieci.

Komu będziemy przekazywać dane?

Oddziałom:

Przekazujemy informacje, które zbieramy na Twój temat oraz od Ciebie naszym spółkom zależnym oraz oddziałom w celu umożliwienia Ci uzyskania dostępu do usług oraz (za Twoją zgodą) w celach marketingowych. Lista naszych spółek zależnych oraz oddziałów znajduje się na końcu niniejszej Informacji o Polityce Prywatności. Lista ta podlega okresowym zmianom i powinieneś okresowo odwiedzać ją, aby dowiedzieć się o zmianach. Nasze oddziały oraz pracownicy naszych oddziałów w naszych działach: informatycznym, marketingowym, operacyjnym oraz obsługi klientów będą wykorzystywać Twoje informacje, w sposób opisany w niniejszej Informacji o Polityce Prywatności, co obejmuje, jeżeli jest to wymagane przez prawo właściwe, wysyłanie Ci informacji o naszych produktach i usługach oraz odpowiadanie na Twoje pytania. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom zależnym, co obejmuje zagraniczne spółki zależne w celu umożliwienia Ci uzyskania dostępu do usług oraz prowadzenia działań opisanych w niniejszej Informacji.

Dostawcy usług:

Dane osobowe będą również udostępniane dostawcom usług, będących stronami trzecimi, którzy będą je przetwarzać na rzecz Eleven Sports w celach określonych powyżej. Takie strony trzecie obejmują dostawców usług hostingu w odniesieniu do Stron Internetowych, spółki analizujące media społecznościowe, dostawców usług marketingu drogą poczty elektronicznej, producentów oprogramowania analizującego dane na stronach internetowych, dostawców zajmujących się serwisowaniem, funkcjonowaniem infolinii oraz sprawdzaniem tożsamości, takim jak: Urban Airship, NeuLion Inc and Fuel (oddział handlowy Engine Partners UK LLP), tak aby mogli nam oni pomóc poprawić nasze Usługi, dostarczyć usług analizujących dane, wysyłać ukierunkowane wiadomości marketingowe na naszą rzecz.

Instytucje rządowe:

Dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom rządowym oraz urzędnikom organów ścigania, w przypadku gdy jest to konieczne dla ww. celów, jeżeli udostępnienie jest nakazane przez prawo lub jeżeli jest to konieczne do ochrony prawnej naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia zgodności z prawem właściwym.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana właściciela

W przypadku gdy nasza spółka zostanie sprzedana lub połączona z inną spółką, Twoje dane zostaną udostępnione naszym doradcom oraz doradców potencjalnego nabywcy oraz zostaną przekazane nowym właścicielom spółki.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W celu umożliwienia Ci uzyskania dostępu do Usług informacje, które nam przekazujesz lub które zbieramy mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub może być do nich uzyskany dostęp spoza EOG, co obejmuje np. Stany Zjednoczone Ameryki.

Jeżeli informacje są przekazywane poza EOG oraz gdy interesariusz lub sprzedawca znajduje się w kraju, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych, dane są odpowiednio chronione poprzez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, odpowiedni certyfikat programu Privacy Shield lub Wiążące Reguły Korporacyjne dla podmiotu przetwarzającego, podpisane przez sprzedawcę. Kopia odpowiedniego mechanizmu zostanie Ci udostępniona na wniosek, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: poland.dpo@elevensports.com.

Jakie przysługują mi prawa?

Masz prawo zwrócić się do nas o kopięTwoich danych osobowych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie(zaprzestanie aktywnego) przetwarzania Twoich danych osobowych oraz do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacieoraz zwrócić się do nas o udostępnienie (przekazanie) tych danych innemu administratorowi.

Zawsze gdy opieramy się na Twojej zgodzie, będziesz mógł ją wycofać, jednakże możemy posiadać inne podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych do innych celów, takich jak te wymienione w niniejszej Informacji o Polityce Prywatności. W niektórych przypadkach, możemy wysyłać Ci bezpośrednie informacje marketingowe bez Twojej zgody, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W każdym momencie przysługuje Ci absolutne prawo zrezygnowania z otrzymywania bezpośrednich informacji marketingowych lub z profilowania, które przeprowadzamy w związku z marketingiem bezpośrednim. Możesz skorzystać z tego prawa postępując zgodnie z instrukcją w komunikacie, jeżeli jest to wiadomość elektroniczna lub kontaktując się z nami wykorzystując dane przedstawione w części Kontakt poniżej.

Dodatkowo w niektórych okolicznościach możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniaTwoich danych osobowych (w szczególności, jeżeli nie musimy przetwarzać danych osobowych w celu wypełnienia umowy lub innych wymogów prawnych, lub gdy wykorzystujemy dane w celach marketingu bezpośredniego).

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeżeli spełnienie Twojego wniosku ujawniłoby dane osobowe inne osoby, lub jeżeli poprosiłbyś nas o skasowanie informacji, które musimy przechowywać na podstawie przepisów prawa lub gdy mamy nadrzędny prawnie uzasadniony interes w ich przechowywaniu.

Aby wykonać którekolwiek z tych praw możesz się z nami skontaktować – lub z naszym inspektorem ochrony danych – korzystając z informacji podanych poniżej. Odpowiemy na Twoje pytania w terminie jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku. Jeżeli Twoje zastrzeżenia nie zostaną rozwiązane, masz prawo złożenia skargi do organu ochrony danych UE w kraju w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym Twoim zdaniem doszło do naruszenia.

Dla celów przetwarzania płatności oraz założenia konta podanie informacje jest obowiązkowe: jeżeli odpowiednie dane nie zostaną podane nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do usług. Podanie wszelkich innych informacji jest opcjonalne.

Kontakt

Mamy nadzieje, że uda nam się odpowiedzieć na pytania, które możesz przesłać dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane lub chcesz zrezygnować z otrzymywania marketingu bezpośredniego, lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat któregoś z Twoich praw, możesz się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: poland.dpo@elevensports.comlub przesłać nam list na adres podany poniżej.

Administratorzy danych oraz oddziały

Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe naszych oddziałów:

Właściwy podmiot: Odpowiedzialny za:
Eleven Sports Network Limited (administrator)

11 Bressenden Place

6th Floor

London, SW1E 5BY

UK

 

https://elevensportsnetwork.com/

 

Wszelkie inne działania (zarówno w Internecie jak i poza nim)

Eleven Sports Network Sp Zoo (oddział – podmiot przetwarzający)

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

Polska

https://www.elevensports.pl/

 

Komunikacja drogą elektroniczną z klientami z Polski. Odpowiadania na pytania związane z obsługą klienta w Polsce.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W odniesieniu do danych rejestracyjnych, przetwarzamy je tak długo, jak długo aktywne jest Twoje konto lub jak długo jesteś aktywnym użytkownikiem naszych stron, oraz nie dłużej niż przez 7 lat po tym okresie.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingowych lub na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy dane do momentu w którym zwrócisz się do nas o zaprzestanie takiego przetwarzania oraz przez krótki okres po tym gdy tak się stanie (tak abyśmy mogli wykonać Twój wniosek). Przechowujemy również dowód tego, że zwróciłeś się do nas o nie przesyłanie Ci bezpośrednich informacji marketingowych lub o przetwarzanie Twoich danych przez nieokreślony okres, tak abyśmy mogli spełnić Twoje wnioski w przyszłości.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z:

 • wykonaniem umowy dotyczącej usług, przechowujemy dane przez 7 lat; lub
 • w przypadku konkursu lub ankiety, przechowujemy dane przez 2 lata.

licząc od momenty Twojej ostatniej interakcji z nami.

Pliki Cookie oraz podobne technologie

Czym są?

Cookie jest małym plikiem złożonym z liter oraz cyfr pobranym na Twój komputer, w momencie w którym odwiedzasz niektóre strony internetowe. Podobnie jak wirtualne klucze, pliki cookie odblokowują pamięć komputera oraz pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkowników, gdy wracają oni na stronę otwierając inną stronę lub usługi. Podobnie jak klucz, pliki cookie nie zawierają informacji same w sobie, natomiast po odczytaniu ich przez przeglądarkę, pomagają stronie internetowej w poprawieniu dostarczanych usług. Wykorzystywane są również inne technologie śledzące podobne do plików cookie. Może to obejmować znaczniki pikselowe oraz śledzenie adresów URL.

Wszystkie te technologie są określane łącznie jako „cookie”w niniejszej Informacji o Polityce Prywatności.

Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookie na naszej stronie:

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są kluczowe w celu umożliwienia Ci przeglądania strony internetowej oraz wykorzystywania jej funkcjonalności. Bez tych plików Cookie, usługi o które poprosiłeś, takie jak zapamiętanie danych dotyczących Twojego loginu lub dostarczenie koszyka zakupowego nie mogą być dostarczone.

Pliki cookie dotyczące wydajności

Takie pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym jak ludzie korzystają z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy na przykład pliki cookie Google Analytics aby pomóc nam zrozumieć skąd nasi klienci przybywają na naszą stronę, przeglądają ją lub wykorzystują oraz unaocznić obszary, które możemy poprawić, takie jak nawigacja po stronie, doświadczenia związane z zakupami oraz kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie pokazują informacji osobowych, na podstawie których mogłaby by być ustalona Twoja tożsamość,

Funkcjonalne pliki cookie

Takie pliki cookie zapamiętują Twoje wybory, takie jak kraj, z którego odwiedzasz naszą stronę, język oraz parametry wyszukiwania takie jak wielkość, kolor czy linia produktu. Informacje te są następnie wykorzystywane by dostarczyć Ci doświadczenie bardziej odpowiadające Twoim wyborom oraz uczynić Twoje wizyty przyjemniejszymi oraz bardziej dostosowanymi do Ciebie. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być zanonimizowane oraz nie mogą śledzić Twojego przeglądania innych stron internetowych.

Ukierunkowujące pliki cookie lub reklamowe pliki cookie

Takie pliki cookie zbierają informację na temat Twoich nawyków dotyczących wyszukiwania w celu dostosowania reklamy do Ciebie i Twoich zainteresowań. Te pliki cookie są umieszczane jedynie za Twoją zgodą. Możesz wyrazić swoją zgodę poprzez zamknięcie nagłówka cookie wyświetlanego na naszej pierwszej stronie, którą odwiedzisz lub poprzez przeglądanie naszej strony poza nagłówkiem cookie oraz kliknięcie na którykolwiek z jej elementów. Prosimy zauważyć, że śledzimy Twoją zgodę za pomocą technicznych plików cookie; z tego względu, jeżeli skasujesz jakiekolwiek pliki cookie znajdujące się na Twoim urządzeniu, po raz kolejny zostanie wyświetlony nagłówek cookie. Pliki te są również wykorzystywane w celu ograniczenie ilości razy wyświetlania reklamy oraz aby pomóc nam zmierzyć efektywność kampanii reklamowej. Takie pliki cookie są najczęściej umieszczane przez sieci reklamowe należące do stron trzecich. Pamiętają one strony internetowe, które odwiedzasz i informacja ta jest przekazywana innym stronom, takim jak reklamodawcy.

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie pozwalają Ci dzielić się swoimi aktywnościami na stronie internetowej mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Te pliki cookie są poza naszą kontrolą. Prosimy sprawdzić odpowiednie polityki prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób działają takie pliki cookie.

Jeżeli chcesz usunąć jakiekolwiek pliki cookie, które znajdują się już na Twoim komputerze, prosimy przejść do części pomoc oraz wsparcie Twojej przeglądarki internetowej, tak aby uzyskać instrukcje odnośnie tego w jaki sposób zlokalizować plik lub folder, który przechowuje pliki cookie.

Prosimy zwrócić uwagę, że usuwając nasze pliki cookie lub uniemożliwiając ich instalowanie w przyszłości możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych obszarów lub funkcjonalności na naszych stronach internetowych.

Jak długo działają pliki cookie?

Co do zasad, pliki cookie działają maksymalnie 13 miesięcy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie prosimy odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.orglub www.youronlinechoices.eu, które zawierają dalsze informacje na temat reklamy behawioralnej oraz prywatności w Internecie.

Wykorzystanie sieciowych sygnałów nawigacyjnych

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać elektroniczne obrazy znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również czystymi plikami gif), które pozwalają nam liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony. Sieciowe sygnały nawigacyjne zbierają jedynie ograniczony zakres informacji, które obejmują numer pliku cookie, datę oraz godzinę odwiedzenia strony oraz opis strony na której umieszczono sieciowy sygnał lokalizacyjny. Możemy również używać sieciowych sygnałów nawigacyjnych umieszczonych przez reklamodawców będących stronami trzecimi. Te sieciowe sygnały nawigacyjne nie przenoszą osobowych informacji identyfikujących oraz są wykorzystywane jedynie do śledzenia efektywności poszczególnych kampanii reklamowych.

Przenoszenie w UE

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, jako rezydentowi UE przysługuje Ci prawo do dostępu do treści Eleven Sports w innych krajach UE. W tym celu możemy:

 • Zweryfikować Twój kraj stałego pobytu wykorzystując następujące dane, które nam przekazałeś:
  • Dane dotyczące płatności (obejmujące adres zameldowania)
  • Adres IP w miejscu rejestracji
 • W trakcie trwania Twojej subskrypcji w Eleven Sports, możemy następnie sprawdzić adres IP
  i poprosić o dodatkowe informacje.
 • Zablokować Twoje konto jeżeli korzystasz z VPN do zmiany swojego adresu IP.

10 ANULOWANIE PRZEPUSTEK SUBSKRYPCYJNYCH

10.1 Każdy Abonent może anulować odnowienie swojej zakupionej Przepustki Subskrypcyjnej (automatycznie odnawialnej) powiadamiając ELEVEN SPORTS NETWORK na piśmie nie później niż dwa (2) dni robocze przed datą upływu jej okresu ważności, a Abonent będzie nadal posiadać dostęp do odpowiednich Usług Subskrypcji i korzystać z nich do końca okresu ważności nabytej Przepustki Subskrypcyjnej, w którym wysłano do ELEVEN SPORTS NETWORK to pisemne powiadomienie o anulowaniu, po czym Przepustka Subskrypcyjna po tym terminie wygaśnie.

10.2 W celu uniknięcia wątpliwości i bez względu na datę wysłania do ELEVEN SPORTS NETWORK pisemnego zawiadomienia o anulowaniu, z tytułu anulowania przez Abonenta nie będą wypłacane żadne zwroty, ani dokonywane potrącenia, chyba że według wyłącznego uznania ELEVEN SPORTS NETWORK.

10.3 W celu anulowania odnowienia istniejącej Przepustki Subskrypcyjnej (automatycznie odnawialnej), Abonent musi zawiadomić ELEVEN SPORTS NETWORK pisemnie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej do działu Obsługi Klienta na adres pomoc@elevensports.pl

10.4 Po nabyciu Przepustki Subskrypcyjnej Abonent nie ma prawa anulować Przepustki Subskrypcyjnej w ciągu 14 dni od zakupu i zawarcia niniejszej Umowy — zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ma prawo używać Usługi Subskrypcji do ich anulowania zgodnie z art. 10.1 powyżej.

11 NARUSZENIE WARUNKÓW ELEVEN SPORTS NETWORK

11.1 W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK, ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia tego Abonenta, do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia konta Usług Subskrypcji Abonenta oraz/lub dostępu do Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części, w tym w szczególności istniejących Przepustek Subskrypcyjnych).

11.2 Bez względu na postanowienia ustępu 11.1, ELEVEN SPORTS NETWORK zastrzega sobie nieograniczone prawo, według własnego uznania, do odmowy oraz/lub odrzucenia rejestracji konta Usług Subskrypcji oraz zakupu lub usiłowanego zakupu Przepustki Subskrypcyjnej, oraz bez obowiązku przedstawienia przyczyny (przyczyn) tej odmowy oraz/lub odrzucenia.

12 ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 Każdy Abonent niniejszym zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza ELEVEN SPORTS NETWORK, jego Podmioty Stowarzyszone, członków kierownictwa i zarządu, pracowników, wykonawców i przedstawicieli na żądanie przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, wyrokami, karami, zobowiązaniami finansowymi i wydatkami wszelkiego rodzaju (w tym w szczególności kosztami i wydatkami związanymi z obsługą prawną) uzyskanymi przeciwko któremukolwiek z nich, nałożonymi na nich, poniesionymi przez nich i wynikającymi z nabycia, dostępu do i korzystania przez Abonenta z Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części) oraz/lub w związku z tym nabyciem, dostępem i korzystaniem lub naruszeniem przez Abonenta niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK.

13 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.1 Każdy Abonent nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ELEVEN SPORTS NETWORK, jego Podmioty Stowarzyszone, członkowie kierownictwa i zarządu, pracownicy, wykonawcy i przedstawiciele nie będą odpowiedzialni w żaden sposób za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, szczególne, wtórne, moralne bądź odszkodowania za utratę zysków, w tym w szczególności odszkodowania za utratę wartości firmy, danych lub inne straty niematerialne (nawet jeżeli ELEVEN SPORTS NETWORK jego Podmioty Stowarzyszone, członkowie kierownictwa i zarządu, pracownicy, wykonawcy i przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód), poniesione przez dowolnego Abonenta, czy to z tytułu umowy, deliktu, zaniedbania, wprowadzenia w błąd, całkowitej odpowiedzialności lub z innego tytułu, a wynikające z oraz/lub w związku z:

(a) nabyciem, dostępem, korzystaniem lub niemożnością nabycia, uzyskania dostępu oraz/lub korzystania z Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części);

(b) nieupoważnionym nabyciem, dostępem i korzystaniem z Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części) przy użyciu konta Abonenta Usług Subskrypcji; lub

(c) wszelkimi innymi sprawami odnoszącymi się w jakikolwiek sposób do Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części).

13.2 Każdy Abonent nieodwołalnie i bezwarunkowo rezygnuje i zrzeka się wszelkich praw, roszczeń i żądań wszelkiego rodzaju przeciwko ELEVEN SPORTS NETWORK, jego Podmiotom Stowarzyszonym, członkom kierownictwa, pracownikom, wykonawcom i przedstawicielom w odniesieniu do wszelkich zobowiązań, strat (w tym w szczególności strat szczególnych, pośrednich lub wtórnych), odszkodowań, praw, roszczeń lub działań wszelkiego rodzaju, jakie może ponieść Abonent lub na które może być on narażony, a wynikających z nabycia, dostępu do i korzystania z Usług Subskrypcji (lub jakiejkolwiek ich części) bądź w związku z tym nabyciem, dostępem i korzystaniem, chyba że są one spowodowane nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Usług Subskrypcji.

14 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

14.1 Każdy zakup przez Abonenta, jego dostęp do i korzystanie z Usług Subskrypcji, oraz niniejsze Warunki ELEVEN SPORTS NETWORK, podlegają prawu brytyjskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Każdy Abonent niniejszym nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów brytyjskich. Miejscem postępowania będzie Londyn.

15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

15.1 Żadne opóźnienie w wykonaniu, ustępstwo w wykonaniu lub zaniechanie wykonania jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka prawnego przez ELEVEN SPORTS NETWORK na mocy niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK lub na mocy prawa nie ogranicza ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa, uprawnienia lub środka prawnego bądź jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka prawnego.

15.2 Żaden Abonent nie może scedować z mocy prawa lub na zasadzie słuszności (w tym w formie obciążenia lub umowy powierniczej), udzielić dalszej licencji, przenieść, obciążyć lub dysponować w dowolny inny sposób prawami lub obowiązkami z tytułu niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK, ani podzlecać niektórych lub wszystkich swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK bądź próbować dokonać którejkolwiek z tych czynności.

15.3 Abonent wyraża zgodę na otrzymanie kopii niniejszych Warunków ELEVEN SPORTS NETWORK w formie pliku PDF na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Abonent zgadza się, że w ten sposób został wystarczająco poinformowany o utracie prawa do unieważnienia niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia i akceptuje utratę tego prawa.

Abonent, który chce otrzymać fakturę powinien wybrać odpowiednią opcję podczas procesu subskrypcji. Faktura zostanie wysłana pod jego adres e-mail.

16 OBSŁUGA KLIENTA

16.1 W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej obsługi i jej funkcji lub w przypadku, gdy Abonent wymaga pomocy dotyczącej jego/jej konta Usług Subskrypcji lub zakupu Przepustki Subskrypcyjnej, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@elevensports.pl

16.2 Jeżeli Abonent ma pytania lub wątpliwości dotyczące Danych Osobowych Abonenta, które Abonent mógł przekazać ELEVEN SPORTS NETWORK lub jeżeli Abonent chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, może on skontaktować się z ELEVEN SPORTS NETWORK pod adresem pomoc@elevensports.pl

16.3 Wniosek Abonenta zostanie rozpatrzony przez centrum obsługi abonenta w najszybszym możliwym terminie.

16.4 W przypadku kontaktu pod powyższym adresem operatorzy telekomunikacyjni mogą naliczać opłaty w zależności od sposobu komunikacji wybranego przez Abonenta (np. sieć bezprzewodowa wifi lub dane komórkowe). Należy o tym pamiętać przy kontaktowaniu się z nami.